Bakgrunden till samarbetsdelegationen vid Soc&kom

Innan högskolan övertogs av staten fungerade den som en privat högskola med statsunderstöd. Högskolan upprätthölls då av Samfundet Svenska social- och kommunalhögskolan. Samfundet grundades 1941 under namnet "Samfundet för samhällsforskning och medborgarbildning" och de stiftande medlemmarna var Finlands svenska landskommuners förbund, Stiftelsen Åbo Akademi och Stiftelsen Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

Efter det statliga övertagandet av högskolan år 1974 fungerade Samfundet som stödorganisation för högskolan. Samfundet bidrog tili utgivandet av svensk facklitteratur och har beviljat stipendier. Sedan 1976 har Samfundet varje år samlat socionomer, kommunernas och olika organisationers representanter, högskolans anställda och studerande samt andra intresserade till en gemensam "social - och kommunalhögskoledag".

Samfundets styrelse och årsmöte beslöt nedlägga Samfundets verksamhet år 1994. Härvid överfördes tillgångarna till högskolans jubileumsfond.

1 samband med att Samfundets verksamhet nedlades beslöt högskolan att tillsätta en samarbetsdelegation. Enligt den av högskolans styrelse antagna arbetsordningen är delegationens uppgift att vara en kontaktlänk mellan högskolan och de finlandssvenska bygderna och det fält högskolan utbildar för samt att stöda högskolan i dess verksamhet och ge densamma impulser till utvecklande av verksamheten. Delegationen har sålunda övertagit de uppgifter Samfundet SSKH tidigare hade.

» Sammansättning av samarbetsdelegationen

» Teman för tidigare Soc&kom-dagar