Publikationer publicerade i serien Skrifter:

I serien Skrifter publiceras doktors- och licentiatavhandlingar samt vetenskapliga rapporter. I serien tillämpas referee-förfarandet med utomstående experter.

Publikationerna kan beställas per e-post sskh-info@helsinki.fi eller per tfn 02941 28413 . De finns också i Helsingfors universitets biblioteksdatabas HELKA. Använd sökorden SSKH Skrifter.

År 2015 har följande publikation utkommit

skrifter 37

Nr 38 (2015)
Niko Pyrhönen

The True Colors of Finnish Welfare Nationalism
Consolidation of Neo-Populist Advocay as a Resonant Collective Identity through Mobilization of Exclusionary Narratives of Blue-and-White Solidarity

In his doctoral thesis Niko Pyrhönen explores the narratives that facilitated the emergence, mainstreaming and consolidation of right-wing populist advocacy from the political fringes into everyday public debates in Finland in this millennium. The main argument advanced in this study is that right-wing populist political activism developed from the early 2000s onwards into a resonant, neo-populist collective identity. Accordingly, the dissertation argues that neo-populist advocates were able to secure the support of a wide range of potential constituencies through a political agenda that reinterprets the Nordic tradition of universalistic welfare solidarity in exclusionary and nationalist terms.

ISSN: 1235-0966
ISBN: 978-952-10-8836-0
222 s.

Pris: 15 euro

År 2014 har följande publikationer utkommit

skrifter 37

Nr 37 (2014)
Airi Hautamäki (red.)

The Dynamic-Maturational Model of Attachment and Adaptation - Theory and Practice

The Dynamic-Maturational theory of Attachment and Adaptation (DMM) and the attachment assessments are presented. The focus is on their practical applications, relevance and utility. The DMM offers a comprehensive theoretical approach to the assessment of attachment at all ages, in particular, in contexts posing high levels of threat to individuals and their progeny. The DMM conceptualizes danger as the key factor in the organization of attachment behavior. Rather than describing distressed or troubled children as ´disorganized´, the DMM construes their behavior in terms of organized self-protective strategies that function to maximize protection under threatening conditions. This understanding of human adaptation changes the focus from a deficit to a strengths approach, an understanding of how such extreme experience calls for attachment strategies, which may become maladaptive in other contexts. The authors analyze how dangers influence organization of behavior within families who pose a risk to their children’s development. A comprehensive understanding of risk factors should include historical, cultural, contextual and psychological threats as a base for forming functional case formulations and treatment plans.

ISSN: 1235-0966
ISBN: 978-952-10-8825-4
156 s.

Pris: 33 euro

 

skrifter 36

Nr 36 (2014)
Juhani Wiio (red.)

Den finska televisionens milstolpar
Program och programproduktion under fem årtionden

Den finska televisionens milstolpar. Program och programproduktion under fem årtionden är den första samlade beskrivningen av den finländska televisionens programhistoria från 1950-talet till dagens digitala television. De program som har sänts i de finlänska televisionskanalerna under denna period har analyserats av en rad kommunikationsforskare. Tyngdpunkten är på finska televisionsprogram, på finska eller svenska, som sänts i såväl public service som kommersiella kanaler. Utmärkande för boken är kommunikationsforskarnas strävan efter ett helhetsperspektiv samtidigt som alla typer av program ingår: nyheter, fakta och dokumentärer, sport, barnprogram, drama och underhållning.

Det är författarnas förhoppning att läsaren genom bokens olika artiklar får en bild av hur televisionen i Finland har utvecklats under sina första 50 år. Boken är rikt illustrerad. Utgivningen av boken sker genom samarbete mellan Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och Nordicom, Göteborgs universitet.

ISSN: 1235-0966
ISBN: 978-952-10-8823-0
249 s.

Boken kan beställas från Nordicoms webbsida

 

År 2013 har följande publikation utkommit

Vincze

Nr 35 (2013)
László Vincze

The Bilingual Screen
Ethnolinguistic identity and television viewing among three language minorities


Fokus i denna studie är den roll språket spelar i mediaanvändningen bland språkliga minoriteter. Mer exakt undersöker László Vincze förhållandet mellan lingvistiska mönster i tv-tittandet och vissa aspekter av den språkliga identiteten. Målet för undersökningen är tre traditionella språkliga minoriteter i Europa: tyskatalande i Sydtyrolen, Italien; ungersktalande i Transsylvanien, Rumänien och svenskatalande i södra Finland. Boken är på engelska.

ISSN: 1235-0966
ISBN: 978-952-10-5238-5
120 s.

Pris: 15 euro

 

År 2012 har följande publikationer utkommit

Henning-Lindblom

Nr 34 (2012)
Anna Henning-Lindblom

Vem är jag, vem är vi, vem är vem i vårt land?
Kontextens betydelse för gruppidentifikation och stereotypier bland svensk- och finsksoråkiga i Finland och Sverige.

I dagens mångkulturella samhällen där språkgrupper lever sida vid sida blir frågor kring språkgruppstillhörighet och identitet centrala för hur grupperna förhåller sig till varandra. Med en utgångspunkt i teorin om social identitet och mer socio-lingvistiska teorier besvarar denna bok frågor kring kontextens betydelse för multipel grupptillhörighet och minoriteters och majoriteters förhållningssätt till varandra.

Boken baserar sig på enkätstudier bland svensk- och finskspråkiga i Finland och Sverige, men antar främst ett minoritetsperspektiv där speciellt den finlandssvenska gruppen står i fokus. Studien visar bland annat att unga finlandssvenskar trots olika stark språkgruppsvitalitet på hemorten identifierar sig starkt som finlandssvenskar, men i varierande grad samtidigt starkt som två- och/eller finskspråkiga. Detta antyder att moderna ackulturationsmodeller för multipel identitet är mer ändamålsenliga än en enkel indelning i vi och de. Studien visar också att minoritetsmedlemmar har en större tendens än
majoritetsmedlemmar att favorisera sin grupp oberoende av om minoriteten kan anses ha en hög eller låg status och att gruppernas gemensamma historia kan komma att påverka hur de tillskriver varandra stereotypa drag.

Pris: 17 euro

 

Näre

Nr 33 (2012)
Lena Näre

Moral Economies of Reproductive Labour
An Ethnography of Migrant Domestic and Care Labour in Naples, Italy

This book examines the private employment of migrant workers for domestic and care work, or paid reproductive labour, in southern Italy. Italy is a country where there has been a significant increase in demand for privately employed domestic and care workers, especially in elder care work. This demand is analysed in the context of the Italian gender regime, familistic welfare regime, and a migration regime that contributes to the existence of a large number of irregular migrants.

The book is based on ethnographic research conducted in Naples, Italy in 2004-2005. During the fieldwork, migrant domestic and care workers from Sri Lanka, Ukraine and Poland were interviewed, as well Neapolitan employers and participant observation conducted in various public places among the migrant communities and in private households employing cleaners and carers.

Contradictory to the most celebratory accounts of transnationalism and cosmopolitanism, the study demonstrates the constitutive role played by persisting borders and associated legislative practices of exclusion. Accordingly, questions such as work and residence permits, right to family reunification and access to welfare and health services underpin the rise of migrancy as an important social category defining the status of paid reproductive labour in the society as well as framing the workers livelihoods in a comparable way to other social categories. The research findings, which point to the striking parallels in the organisation of paid reproductive labour across historical times and geographical places, call into question the evolutionary idea of a Western modernisation, suggesting the need for a radical rethinking of what is meant and understood by development and modernisation within social sciences, as well as a rethinking of the tenets of neoliberal global economics.

Pris: 21 euro

 

Lindén

Nr 32 (2012)
Carl-Gustav Lindén

National Champions in Combat
Nokia, Ericsson and the sensemaking of business news

Under den senare hälften av 1990-talet var den ekonomiska utvecklingen i Finland och Sverige stark. Två stora företag. Nokia och Ericsson, var ledare på världsmarknaden för telekom och deras framgångar gynnade hemländerna såväl materiellt som på ett mer obestämbart plan. För ekonomijournalisterna gav deras expansion orsak att producera tusentals texter som både förklarade och hyllade företagens framgångar. Men när IT-bubblan sprack i början av år 2000 framträdde också en annan berättelse där överdrivna aktiekurser, grundlös optimism och nära förestående strukturella förändringar på telekommarknaderna ingick.

Den här forskningen fokuserar på hur ekonomijournalisterna i Finland och Sverige jämförde Nokia med Ericsson under 2000-talets första decennium då förändringen skedde. Avhandlingen omfattar intervjuer med aktörer ekonomijournalister och företagskommunikatörer såväl som med analytiker där målet är att begripa hur de skapar förståelse ur denna utveckling. De artiklar som valts ut behandlas som produkter av social växelverkan och innehållet är analyserat som ett resultat av aktörernas förhandlingar. Dessa står i sin tur under inflytande av de grundläggande principer som styr kontakterna. Dessa styrande principer kallas här ramar, frames, och hanteras som ett knippe av ramar, den övergripande inramningen av Nokia och Ericsson som riksmästare, national champions . Särskilt intressant är det narrativa värdet av Nokia och Ericsson som representanter för den andre, i detta fall grannlandet.

Resultatet pekar på avgörande skillnader i den finska och svenska sociala, ekonomiska och kulturella kontexten. Eftersom Nokia inte hade någon konkurrent till ställningen som riksmästare kunde företaget umgås med pressen på egna villkor medan Ericsson, om än ett starkt företag, inte kunde utöva samma inflytande över journalisterna. Som bakgrundsfaktorer fanns även olika ekonomiska styrka hos företagen såväl som strategiska misslyckanden i företagskommunikationen.

Boken är på engelska.

Pris: 18 euro

BOKEN ÄR SLUTSÅLD. Kan laddas ner som pdf här

.

År 2011 har följande publikationer utkommit

Helander

Nr 31 (2011)
Mika Helander (red.)

Totta toinen puoli?
Työperäisen maahanmuuton todelliset ja kuvitellut kipupisteet

Finland har under der senaste fem åren övergått till en tidsålder med arbetsrelaterad invandring. Till den arbetsrelaterade invandringen hör mycket samhälleliga diskussioner, argument och föreställningar. Grunderna för dessa är ofta skenbara fakta och tendentiösa exempel. I det här verket begrundas flera av de ämnen som har förekommit i de senaste årens samhällsdiskussion. Invandring som lösning på svagare försörjningskvot , ökning av gråa ekonomin, ökad konkurrens på arbetsmarknaden orsakad av invandringen, majoritetens påstådda lönesänkning samt arbetslivets förhållanden är föremål för analys. Speciell uppmärksamhet ges fackföreningarnas åsikter och åtgärder i förhållande till den arbetsrelaterade invandringen.

Verket fokuserar speciellt på fenomen i arbetarklassens yrken och arbetsmarknadssituationer. Det är motiverat att påstå att sammansättningen av Finlands arbetarklass förändras som en följd av den arbetsrelaterade invandringen, eftersom invandrare ofta hittar jobb inom arbetsklassyrken. Inom vissa yrkeskategorier, såsom städare och byggarbetare, är redan en stor del av de anställda invandrare.

Innehållet består av 15 artiklar och inlägg i vilka forskare och experter begrundar arbetslivsfrågor och etniska relationer. De flesta av artiklarna baserar sig på forskningsmaterial som samlats in under sociologiskt fältarbete. Den huvudsakliga målsättningen är att erbjuda nya forskningsbaserade insikter till den pågående samhällsdiskussionen.

Texterna är på finska.

Pris: 20 euro

BOKEN ÄR SLUTSÅLD. Kan laddas ner som pdf här

 

Haavisto

Nr 30 (2011)
Camilla Haavisto

Conditionally One of 'Us'
A Study of Print Media, Minorities and Positioning Practices

Avhandlingen Conditionally one of ’Us’ handlar dels om hur den finländska dagspressen 1999–2007 behandlade frågor som berör etnisk och kulturell mångfald, dels om hur tidningsläsare med varierande etnisk och kulturell upplevde den här rapporteringen. På ett mer generellt plan begrundar studien också hur det bäst lämpar sig för en forskare att närma sig dessa frågor och ur vilket perspektiv.

Avhandlingen består av fem fallstudier baserade på 1 782 tidningsartiklar och samt 33 gruppintervjuer. Artiklarna är från Hufvudstadsbladet, Helsingin sanomat, Vasabladet, Ilta-Sanomat och Iltalehti. I gruppintervjuerna samtalar tidningsläsare med bosnisk, somalisk, rysk, finlandssvensk och finsk bakgrund om medier, invandring och tillhörighet.

En utgångspunkt för studien är att vi har ett ökat behov av att markera och förhandla om vem som hör till ”oss” och vem som inte gör det i en tid som på många sätt präglas av förändring.

Boken är på engelska.

Pris: 25 euro

Avhandlingen finns som e-thesis här.

 

 

Nr 29 (2011)
Kjell Andersson & Erland Eklund

HÄSTSAM
Konturerna av en ny hästhushållning

  • Fem samhällsvetare analyserar hästens återkomst i det
    finländska samhället.
  • Varför vill åter så många människor och grupper i samhället hålla sig med häst?
  • Vilka ekonomiska möjligheter ger den nya hästhushållningen?
  • Vilka markplaneringsproblem har uppstått med den nya hästnäringen?
  • Hur skall det nya hästintresset förvaltas och styras?

Författarna fungerar som lärare och forskare vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och vid enheten för demografi och landsbygdsforskning vid Åbo Akademi i Vasa.

Pris: 15 euro

 

År 2010 har följande publikation utkommit

Hellman

Nr 28 (2010)
Matilda Hellman

Construing and Defining the Out of Control
Addiction in the Media 1968-2008

Numera kan man säga att man är beroende av vad som helst; allt från tuggummi, kaffe latte, choklad, motion, Facebook. När blev det så här? Vad betyder beroendebegreppet för samtidsmänniskan och vilka funktioner har fenomenet i vår kultur?

Matilda Hellman disputerar vid Helsingfors statsvetenskapliga fakultet 10 januari med sin avhandling Construing and Defining the out of control: Addiction in the media 1968-2008. Genom analyser av beroendebegreppets betydelser och användning under olika tider visar avhandlingen hur fenomenet erhållit en allt större betydelse och ett allt större utrymme, samt hur allt fler beteenden och vanor underordnas denna etikett.

I finländska dagstidningar har rapportering av beroendeproblem ökat och begreppet har erhållit en allt mer metaforisk och ytlig karaktär. Under 1970- och 1980-talet handlade rapporteringen om marginaliserade ”verkliga” alkoholister och narkomaner, medan man framåt 1990-talets slut och 2000-talet börjar se beroenden som något som kan drabba vem som helst: alla medborgare kan potentiellt utveckla en vana till något som kan klassas eller benämnas som ett beroende.

Hellman föreslår att beroendebegreppet erbjuder en förklaringsmodell till, och en lösning på, den konflikt som uppstår i konsumtionssamhället, i vilket livet präglas av fria val, ett hedonistiskt habegär och allt större konsumtion, å ena sidan, men i vilket problematiska beteenden till följd av ”överdriven aptit” samtidigt utgör stora mentala och fysiska utmaningar för individ och samhälle.

Boken är på engelska.

Pris: 8 euro

Avhandlingen finns som e-thesis här.

 

Äldre publikationer

Aslama

Nr 27 (2009)
Sanna Saksela-Bergholm

Immigrant Associations in the Metropolitan Area of Finland
Forms of Mobilisation, Participation and Representation

Hur ser floran av invandrarföreningar ut i huvudstadsregionen? Hur samarbetar invandrarföreningar med lokala myndigheter? Hur kan dessa föreningar delta i planeringsarbete och beslutfattandet av integrationsärenden på lokal- och nationellnivå? Sanna Saksela-Bergholm svarar bland annat på dessa frågor i sin doktorsavhandling.

Avhandlingen granskar föreningarnas roll för invandrarnas samhälleliga och politiska integration i det finländska samhället. Saksela-Bergholm studerar invandrarföreningarnas möjligheter att delta i beslutfattandet när det gäller integrationsärenden och att representera sina etniska gruppmedlemmars intressen på det lokala och nationella planet. Därtill analyseras föreningarnas förmåga att mobilisera invandrarna till att delta i det finländska samhället. Det empiriska materialet består bl.a. av intervjuer med medlemmar från invandrarföreningar och myndigheter. Boken är på engelska.

Pris: 38 euro

Avhandlingen finns som e-thesis här.

Aslama

Nr 21 (2008)
Redigerad av H. Blomberg, A. Forsander,
C. Kroll, P. Salmenhaara& M. Similä

Sameness and Diversity
The Nordic Welfare State Model and the Integration
of Immigrants on the Labour Market

Arbetets betydelse framställs ofta som central i den politiska retoriken kring integrationen av invandrare och etniska minoriteter i dagens samhälle. Boken strävar efter att problematisera denna “enkla sanning” genom att erbjuda många olika infallsvinklar och synsätt på frågan i en nordisk kontext. Bidragen omfattar såväl generella analyser och “uppifrån-ned perspektiv” i form av elitdiskurser som analyser av implementeringen av politiska strategier och invandrares vardag. Boken är på engelska.

Pris: 25 euro

Aslama

Nr 26 (2008)
Minna Aslama

Slogans of Change.
Three Outlooks of Finnish Television Contents.

I Minna Aslamas avhandling behandlas förändringar som tabloidisering, “fördumning” och inriktning på underhållning i teveinnehåll. Aslama har forskat hur dylika förändringar syntes i det finländska teveutbudet under tidsperioden 1993-2004.

Aslama utnyttjar tre olika teoretisk-metodologiska sätt att närma sig det finländska teveinnehållet. Hon fokuserar på kvantitet, kvalitet och teveinnehållet på mikronivå. De tre metoderna avslöjar att förändringarna i det finländska teveutbudet inte är lineära trender som man kan beskriva med enkla påståenden. Boken är Minna Aslamas doktorsavhandling vid Helsingfors universitet.

Pris: 30 euro

Avhandlingen finns som e-thesis här.

Nr 23 (2007)
Camilla Nordberg

Boundaries of Citizenship
The Case of the Roma and the Finnish Nation-State

Nordberg lyfter i boken fram en traditionell minoritet, romerna, inom ramen för medborgarskaps- och nationalstatsdiskursen. Empiriskt utgår Nordbergs forskning från olika aktörers olika krav, anspråk, förslag och den kritik som framställs i det offentliga rummet. Avhandlingen består av fyra delstudier samt ett sammandrag av dessa. Fokus är på finländska romers medborgarskap. En delstudie lyfter dock fram medborgarskapets externa gränssättande i form av en analys av pressdebatten om asylsökande romer.

Nordberg utgår från teoribildning kring en bredare kulturell dimension av modernt medborgarskap som betonar betydelsen av interaktion och dialog mellan en marginaliserad grupp och det omgivande samhällets strukturer, institutioner och värderingar. Den teoretiska referensramen anknyter därmed medborgarskapet, inte enbart till rättigheter och skyldigheter, utan även till deltagande, identitet, erkännande och makt.

Boken är Camilla Nordbergs doktorsavhandling i socialpolitik vid Åbo Akademi i Vasa

Pris: 30 euro

 

Nr 24 (2007)
Kjell Andersson

New Rural Goods and Services
– the Foundation of the New Countryside?

Jordbruket har omstrukturerats och, speciellt ur sysselsättningssynpunkt, förlorat i betydelse. I vissa områden har det skett en utflyttning från städerna till den omkringliggande landsbygden och nya kombinationer av urbant arbetsliv och ”grönt” boende har uppstått. Turism, fritidsaktiviteter och ”kultur” såsom lokal och regional mat och evenemang och festivaler har också blivit allt viktigare för landsbygden. Natur- och miljöskyddet har kommit in i bilden, både som en begränsande faktor och som en möjlighet.

Kjell Andersson tar som utgångspunkt i sin bok de förändringar som skett på landsbygden under de senaste årtiondena. .

Tesen i avhandlingen är att de nya aktiviteterna i viss mån kan ses som ersättningar för jordbruket och de gamla primärnäringarna. De har, trots att de framstår som disparata och utanför produktion och ekonomi, en klar betydelse i de flesta landsbygdsområden i dag, såväl i Finland som i ett europeiskt perspektiv. Samtidigt är de nya aktiviteterna svåra att mäta eftersom nästan all tillgänglig statistik baserar sig på den traditionella uppfattningen om dels materiell produktion och dels tjänster och således inte kan registrera den komplexa blandning av olika typer av verksamhet som man finner på landsbygden.

Boken är Kjell Anderssons doktorsavhandling i socialpolitik vid Åbo Akademi i Vasa.

Pris: 30 euro

 

Nr 25 (2007)
Jonita Siivonen

Personporträttet som tidningsgenre
En närläsningsstudie med fokus på innehållsliga teman, berättarkonventioner och kön

Vilka egenskaper och meriter uppskattas i vårt samhälle? Hur beskrivs kvinnor och kvinnors liv i personporträttsgenren? Hur beskrivs män och mäns liv?

Personporträtten är en artighetsgenre som verkar bli allt vanligare i våra tidningar. Trots att porträttet är en relativt fri dagstidningsgenre, följer det vissa mönster, särskilt när det gäller sättet att skriva om kvinnor och män. Varför hyllas en kvinnlig hjärnkirurg för sin yrkesframgång? Varför förväntas en 30-årig medicine doktor vilja bli mamma? Varför beskrivs pappor som hjältar när de på sin fritid tar hand om sina barn?

I avhandlingen behandlar Siivonen maktförhållandet mellan läsare, journalist och huvudperson, stilistiska grepp som är typiska för personporträttsgenren och hur genren skapar konflikter inom huvudpersonen. Avhandlingen är en närläsningsstudie med fokus på innehållsliga teman, berättarkonventioner och kön i dagstidningars personporträtt. Materialet omfattar 107 porträtt ur Dagens Nyheter och Hufvudstadsbladet.

Boken är Jonita Siivonens doktorsavhandllig i kommunikationslära vid Helsingfors universitet.

Pris: 45 euro

Nr 22 (2006)
Sirpa Wrede och Elina Oinas (red.)

Det sunda livets trånga ramar
Essäer om det socialt konstruerade könet

Vad är sunt?
Denna bok föreslår att det pågår en ständig förhandling i samhället om gränserna för det sunda och acceptabla. Vad som uppfattas som det normala och önskvärda förändras i tid och rum: vad var galet i går är det inte längre i dag. Genom att studera idealen för det sunda livet kan vi lära oss någonting centralt om ett samhälle. I boken diskuteras sociologiska fallstudier om kön, hälsa, familj och arbete.

Boken omfattar kapitel om kön och globala hälsofrågor; medicin och ”obotligt sinnessjuka kvinnor” för ett sekel sedan; ensamförsörjande mammors livshistorier; riksdagsprocessen om lagen om transsexualitet; sjömanspappor; menstruation; hälsovårdens professioner i Finland samt kvinnor i armén. Boken är ett resultat av ett mångårigt samarbete bland forskare som deltagit i professor Elianne Riskas projekt Bilder av kvinnors hälsa. Boken är en festskrift till Elianne Riska på hennes bemärkelsedag.

Pris: 20 euro

Nr 20 (2005)
Kjell Andersson

Producers of rural goods and services in five European countries:
a comparative analysis of rural regions under urban pressure

I boken jämförs producenter av RGS (Rural goods and services) i fem europeiska länder: Finland, Frankrike, Nederländerna, Spanien och Ungern. Konklusionen är bl.a. att bakgrundsfaktorer såsom jordbrukets betydelse, naturskydd och markanvändningsreglering har stor betydelse för RGS-produktionen i de regioner som undersökts (storstadsnära och turistiska). Själva producenterna är i regel små, oftast familjeföretag, och de har i ungefär hälften av fallen sina rötter utanför den region i vilken de nu verkar.

RGS, som kan vara allt från rumsuthyrning och restauranger till lokala produkter och fester, kunde vara en bas för en ny ekonomi i många landsbygdsområden som nu drabbas starkt av jordbrukets omstrukturering och tillbakagång. Tillsvidare är den nya ekonomin dock mest en vision som ännu behöver tid, och både nytänkande och resurser, för att kunna utvecklas.

Boken ansluter sig till det av EU finansierade forskningsprojektet "Building Rurban Relations".

Pris: 10 euro

 

Nr 19 (2005)
Christian Kroll

Välfärdspolitikens offentliga ansikte i Finland och Sverige, gemensamma förändringar och bestående nationella särdrag i den offentliga diskussionen under 1980- och 1990-talen

Fokus i undersökningen ligger på likheter och skillnader i de idéer som under de senaste decennierna har förts fram i den offentliga diskussionen om välfärdspolitiken och på de grundläggande synsätt som dessa idéer kunnat falla tillbaka på. Dessa idéer studeras genom en analys av den offentliga diskussionen i pressen, en arena på vilken olika centrala samhällsaktörer torgför sina synsätt.

Undersökningen är Christian Krolls doktorsavhandling i socialpolitik vid Åbo Akademi.

Pris: 25 euro

Nr 18 (2004)
Mika Helander

Fenomenologisk globalisering
Vardaglig nationalism bland transnationellt aktiva svenska och finländska företagsledare som globala epokens ofullbordan

Denna doktorsavhandling i sociologi är en studie om globaliseringens effekter och kvardröjande nationella värderingar ohc föreställningar bland ledande chefer inom fusionerade finsk-svenska företag.

I avhandlingen behandlas globalisering och de hinder den möter i den vardagliga ledningen av stora företag. Globaliseringsbegreppet analyseras ingående och kritiskt.

Pris: 25 euro

 

Nr 17 (2004)
Kenneth Sillander

Acting Authoritatively:
How Aurhorty is Expressed through Social Action among the Bentian of Indonesian Borneo

Denna doktorsavhandling i socialantropologi analyserar auktoritetens uttrycksformer och bestämning i ett småskaligt svedjebrukarsamhälle i inlandet av indonesiska Borneo.

Avhandlingen utgör även en allmän etnografisk beskrivning av detta tidigare litet undersökta folk. I egenskap av en auktoritetstudie skiljer sig avhandlingen från flertalet av sitt slag genom att inte vara primärt intresserad av institutionell auktoritet eller politiska auktoritetsstrukturer. Den utgör istället en bred samhällelig analys av hur auktoritet uttrycks och skapas genom auktoritativ handling i social interaktion. Med hjälp av begreppet auktorisering utvecklar avhandlingen en förståelse av auktoritet som process och relationellt fenomen. Utgående från detta perspektiv analyseras sedan auktoritetens uttrycksformer och bestämning inom tre viktiga samhällsområden: släktskap, ledarskap och religion.

Analysens mest övergripande slutsats är att auktoritet i hög grad skapas genom den sociala praktik i vilken den uttrycks. Den visar också att auktoritetens utformning och möjligheterna till att utöva auktoritet inom de undersökta samhällsområdena är komplext socialt betingade: av regional historia, av lokalsamhällets sociala organisation, av grundläggande kulturella värderingar och inte minst, av de sociala handlingarnas form. En annan grundläggande observation är att användningen av auktoritet inom de undersökta samhällsområdena är mångbottnad och samtidigt uttrycker sociocentriska integrationssträvanden och fördolda egocentriska intressen, en dubbelhet som analyseras utgående från bl.a. den undersökta befolkningens politiska marginalitet inom den indonesiska nationalstaten.

Nr 16 (2003)
Kjell Andersson, Erland Eklund, Leo Granberg & Terry Marsden

Rural Development as Policy and Practice
The European umbrella and the Finnish, British and Norwegian contexts

Antologin speglar den diskussion som under ett antal år förts i Europa å en a sidan det s.k. konventionella jordbruket och dess utvecklingsmöjligheter, å andra sidan av en mera differentierad samt socialt och ekologiskt "mjukare" landsbygdsutveckling. Antologin förmedlar också konkreta exempel på landsbygdsutveckling, främst i Finland, men också i Storbritannien och Norge. Landsbygdsutvecklingen är i dag mycket mångfasetterad - även om boken bara ger några exempel. Det är svårt att ge en entydig bild av allt det som sker: dels kan man peka på åtgärder som uppenbart slår fel, dels finns också exempel på innovationer och framväxt av nya näringar, ny service och infrastruktur.

 

Nr 15 (2003)
Susanne Jungerstam-Mulders

Uneven Odds
The Electoral Success of the Freiheitliche Partei Österreichs, the Vlaam Blok, the Republikaner and the Centrumdemocraten under the Conditions Provided by the Political System in Austria, Belgium, Germany and the Netherlands.

Under de senaste decennierna har både nya och lite äldre högerextremistiska och -populistiska partier blivit invalda i folkvalda parlament i flera västeuropeiska länder. Denna utveckling har givit upphov till en mängd ny forskning som strävar efter att finna förklaringar till de högerextremistiska partiernas framgång. Denna bok tar fasta på det politiska systemet och dess förklaringskraft för förståelsen av högerextremistiska partiers framgång i val. I första rummet utgör boken en jämförande fallstudie av fyra partier i fyra länder, av Vlaams Blok (VB) i Belgien, Centrumdemocraten (CD) i Nederländerna, Republikaner (REP) i Tyskland och Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) i Österrike.

Boken är Susanne Jungerstam-Mulders doktorsavhandling i statskunskap.

Nr 14 (2002)
Ilse Julkunen

” Being young and unemployed – reactions and actions in Northern Europe”

Få komparativa studier har gjorts om ungdomsarbetslöshet i Europa. Denna studie undersöker likheter och olikheter i unga människors erfarenheter av arbetslöshet i sex länder med olika arbetsmarknadsförhållanden, arbetslöshetsnivå och välfärdsstrategier. Undersökningen har genomförts som en förfrågan bland ca 9 000 unga arbetslösa människor i åldern 18-24 år i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige och Skottland.

Finns det stora skillnader mellan de olika länderna och vilken betydelse har arbetslöshetsnivån, välfärdsstrategier och individuella faktorer på ungdomars erfarenheter?

Undersökningen visar på likheter men också på stora skillnader mellan de olika länderna. Det är uppenbart att arbetslöshetsnivån har konsekvenser för sammansättningen av de unga arbetslösa. År 1996 var av de unga 10 procent arbetslösa i Danmark, 12 procent i Norge, 11 procent på Island, 15 procent i Sverige och Skottland och rent av 25 procent i Finland. Ju lägre nivå på den generella arbetslösheten desto mera tenderar de arbetslösa att i sociala hänseenden utgöra en selektiv grupp. Å andra sidan är omfattningen av långtidsarbetslösheten och arbetslöshet i närkretsen desto större i de länder som har en högre arbetslöshetsnivå.

Konsekvenserna av ungdomsarbetslöshet verkar vara mindre allvarliga i de nordiska länderna jämfört med Skottland. Vi finner mindre ekonomiska problem och en bättre anpassning till arbetslöshet i Norden. Detta tyder på att dessa länder lyckats bättre i sina strävanden att lösa dessa problem. Ändå tyder resultaten på att det finns en risk att dessa problem håller på att bli mer allvarliga också i de nordiska länderna. Det här kan man bl.a. se i att arbetslösheten drabbar inte enbart enskilda ungdomar utan också deras föräldrar. Det verkar också som om familjen fått en mer framträdande roll i lösningen av problemen också i Norden. Trenden är oroväckande eftersom bördan kan bli för tung för familjen.

Boken är Ilse Julkunens doctorsavhandling i socailpolitik.

 

Nr 13 (2002)
Tom Moring, Andrea Nordqvist (red.)
Svenska medier i Finland


Boken är en introduktion till den unika finlandssvenska medievärlden och den finlandssvenska publikens medievanor.

Hur kommer det sig att finlandssvenskarna läser flera tidningar än någon annan folkgrupp inom EU? Hur används medier i tvåspråkiga familjer? Hur ägs de finlandssvenska medierna? Vilka utmaningar står de inför i dagens digitala värld? I boken beskrivs även mediebruket på Åland vars två tidningar har en unik dubbeltäckning.

Analyserna baseras på ett forskningsmaterial som har tagits fram av en forskargrupp vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet tillsammans med de finlandssvenska tidningarna, MDC-Gallup och Rundradions svenska verksamhet.

Nr 12 (2000)
Ilse Julkunen, Harriet Strandell ja Heidi Kangas (toim.)

” Kunnon elämä... olisi hyvä jossain. HELSA-projektin arviontitutkimus.
(Ett ordentligt liv ....att vara bra på nånting)

Inom den sociala sektorn finns det ett trängande behov av kunskap om vad som är bra och vad som är dåligt, vilka modeller som fungerar och vilka faktorer och mekanismer som påverkar och hur de gör det.

HELSA-projektet (Helsingin kaupungin lastensuojelunuorten aktivointi – projekti) erbjuder 17-21 åriga ungdomar inom barnskyddet möjlighet att delta i olika sysselsättnings- och utbildningsprogram. Projektet verkställs av Nuorten työkoti (Arbetshem för unga). Projektets målsättningar är att förhindra utslagning bland unga arbetslösa barnskyddsklienter och att öka livskontrollen bland dem.

En utvärderingsundersökning av projektet har utförts av Ilse Julkunen, Stefan Sjöblom, Heidi Hautamäki, Katri Lamminen vid Svenska social-och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Marjaana Seppänen vid Helsingfors universitet och Harriet Strandell vid Åbo Akademi. Hur upplevde ungdomarna projektet? Hjälpte det ungdomarna att hitta sin plats i arbetslivet? Eller annars i livet? Hur väl nådde projektet sin målgrupp? Hur effektivt var det med tanke på olika resultat och kostnader? individen inte kan synliggöras genom att bara granska kostnaderna.

Nr 11 (1999)
Jonita Siivonen

Stor Anna, Liten Anna och tio andra personporträtt:
Om innehållsliga och språkliga mönster i en mediegenres kvinnobeskrivningar.

Vilka motiv återkommer då kvinnors liv beskrivs i morgontidningars personporträtt? Hur förklarar personporträtten kvinnornas framgång och livsval? Hur omtalas huvudpersonerna?

Stor Anna, Liten Anna och tio andra personporträtt placerar sig inom forskningstraditionen för kön, journalistik och medier och behandlar tolv personporträtt av kvinnor i morgontidningarna Dagens Nyheter och Hufvudstadsbladet i september 1996.

Personporträttet har tidigare behandlats bara i handbokslitteratur för journalister. I föreliggande licentiatavhandling analyseras de tolv personporträtten utgående från följande frågeställningar:

- Hur konstrueras feminitet i porträtten?
- Vilka tematiska motiv återkommer?
- Hur omtalas huvudpersoner, bipersoner? Vilka röster talar i porträtten?
- I vilken tid och i vilket rum ”utspelas” personporträtten?
- Hur skiljer sig personporträttet från övriga mediegenrer?

 

Nr 10 (1999)
Mika Helander

” ...men ändå är Sverige där”
Tvåspråkiga individer som diffusionsagenteri innovatonsspridningen mellan Finland och Sverige.

Boken behandlar kontakter mellan Finland och Sverige och en av deras konsekvenser; spridningen av nya idéer och innovationer. Här beskrivs hur minoritetsförhållanden och tvåspråkighet påverkar spridningen mellan länderna. Hur de individuella förutsättningarna till spridning (diffusionsagetur) påverkas av samhälleliga förhållanden.

Publiktionen är ett resultat av forskningsprojektet ”Tvåspråkiga individers kontaktfunktioner mellan Finland och Sverige” och är en förkortad och omarbetad version av Mika Helanders licentiatavhandling i sociologi vid Helsingfors universitet.

 

Nr 9 (1999)
Helena Blomberg

Rättighet, belastning eller business?
En analys av välfärdsservicen i pressen åren 1987, 1993 och 1997

I rapporten studeras synen på välfärdsservice såsom den förmedlas i tidningspressen under åren 1987, 1993 och 1997. Av speciellt intresse är hur olika samhälleliga aktörer tolkat den ekonomiska och sociala situationen under olika tidpunkter.

Analyserna bygger på ett material hämtat ur sex centrala finländska morgontidningar; Aamulehti, Demari, Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Kansan Uutiset och Suomenmaa. Studien baserar sig på samtliga artiklar gällande välfärdstjänster och den kommunala tjänstesektorn i nämnda tidningar under januari månad åren 1987, 1993 och 1997.

 

Nr 8 (1996)
Roger Bobacka

Lagberedning inom arbetsrätten i Finland.
Avsikter - institutionella arrangemang - utfall.

I den här forskningsrapporten analyseras utvecklandet av central arbetslagstiftning i Finland under 1990-talet med en fokusering på beslutsprocesser i tre kommittéer som har berett nya arbetslagar. Dessa är revideringen av arbetstids- och semesterlagstiftningen samt utvecklandet av arbetsmarknadsmekanismerna. Målet har varit att analysera beslutsprocesserna utgående från en nyinstitutionell teoribildning där de förklarande faktorerna har setts i termer av de medverkande aktörernas strategier och den institutionaliserade förhandlingskontexten (=samhällskorporatism).

 

Nr 7(1996)
Ilse Julkunen

Contemporary social assistance Dual commitments and dual failures?

This book deals with social assistance in a comparative perspective. How is social assistance as a scheme structured? Is the salience of social assistance growing? What are the implications of the use of social assistance? Is long-term need of the benefit related to marginalisation? These questions are discussed and analysed in the articles encompassed in this report.

 

Nr 6 (1995)
Airi Hautamäki

Masochism - the Riddle of Feminity?
A Developmental Perspective.

The book takes a developmental psycholocial perspective on female masochism looking at how the views on masochism have matured from Sigmund Freud's and Helene Deutsch's classical theses to modern object relations and self-psychological terms. Janine Chasseguet- Smirgel's concept of "dual identification" seems to bring together the two pathways of feminine identity development: The subjectivity of containment intergrating into itself the paternal identification, the subjectivity of mastery.

 

Nr 5 (1994)
Erland Eklund

Kustfiskare och kustfiske under den industriella epoken. Studier i en yrkesgrupps struktur, sociala skiktning och organisation 1860-1970.

En historiesociologisk analys av förändringarna i den finländska kustfiskarbefolkningens sociala och ekonomiska villkor från mitten av 1800-talet
till det moderna havsfiskets genombrott på 1960-talet.


Nr 4 (1994)
Peter Öberg, Pertti Pohjolainen, Isto Ruoppila (ed.)

Experiencing Ageing, Kokemuksellinen vanheneminen,
Att uppleva åldrandet

I boken ges en mångsidig bild av aktuell social- och psykogerontologisk forskning. Kända forskare från USA, Skandinavien och Finland analyserar i olika artiklar centrala temata som: uppfattningen av ålderdomen genom historien, psykogerontologins historia och utveckling, kreativitet under livsloppet, attityder till åldrandet och livsförändringar, upplevelser av hälsa och sjukdom samt förhållandet och växelverkan mellan generationerna. Artiklarna förmedlar också ny kunskap om äldrebefolkningen i Finland. Boken riktar sig speciellt till olika yrkesgrupper som är intresserade av åldrandet, samt till studerande i social- och vårdvetenskap.

 

Nr 3 (1993)
Airi Hautamäki, Bettina Slotte

Kvinnan i Sigmund Freuds teorier - en grund för en modern kvinnopsykologi?

Detta är en skrift om en man och hans verk, om Sigmund Freud i relation till hans kvinnouppfattning, och om den grund som denna ger för en modern kvinnopsykologi. I arbetet eftersträvas en historisering av Freuds klassiska kvinnouppfattning, vilken speciellt pregnant uttalats av Helene Deutsch. Chasseguet-Smirgels teori möjliggör historiseringen av Freuds kvinnobild och porträtteringen av den kvinnliga identitetens utvecklingsmöjligheter i det postmoderna samhället. Arbetet riktar sig till alla som är intresserade av en kritisk kvinnopsykologi på psykoanalytisk grund.

 

Nr 2 (1992)
Inger Siiriäinen

Socialt arbete - ett övervakat yrke eller en gränslös profession?
Aktörssyner på socialt arbete samt utvecklingskrav i centrala tidskrifter och periodika om socialt arbete, socialvård och socialpolitik i Finland under 1980-talet.

Denna forskningsrapport analyserar innehållet i de viktigaste finländska tidskrifterna om socialpolitik, socialvård och socialt arbete under 1980-talet. Innehållet ses som olika aktörsgruppers meningsbildning och i Pierre Bourdieus termer som ett fält med tävlande aktörer. Tävlingen gäller konstitueringen av ett symboliskt fält och rätten att få definiera de avgörande egenskaperna på fältet. Följande frågor är utgångspunkterna i undersökningen: Vilka är de potentiella deltagarna? Vad utgör inträdesbiljetten och vem får bestämma om priset? Var går gränserna för socialarbetets symboliska fält?

 

 

Nr 1
Georg Walls, Maritta Törrönen, Maire Kokko

Legitimering, människo syn och kvalifikationer i socialt arbete - tre sammanfattande studier.

Boken är en studie in i socialvärldens språk, strukturer och praxis. Aktörer är chefer och fältarbetare inom den offentliga sektorn, medborgarorganisationer och aktionsgrupper. De tre studierna handlar handlar om hur det sociala arbetets karaktär legitimerar sig själva, varandra, d.v.s. andra aktörer på fältet och klienterna, de sociala problemen, arbetet m.m. Socialarbetarens och klienters grundläggande
människosyn och det sociala arbetets kvalifikationer i ett kvinnoperspektiv.